Nasze motto?

– Jak się mieszka?
– …tak jak sobie wyma­rzy­li­śmy­…

Kim jeste­śmy?

MARZEC Studio jest pra­cownią two­rzącą pro­jekty wnętrz miesz­kal­nych. Pra­cownia posiada bogate doświadczenie i portfolio realizacji, jesteśmy archi­tek­tami, absol­wen­tami Wydziału Archi­tek­tury i Urba­ni­styki Poli­tech­niki Łódz­kiej.

Co robimy?

Od początku dzia­łal­no­ści pra­cownia skupia się na współ­pracy z klien­tem indy­wi­du­al­nym.

W dorobku pra­cowni jest ponad sto zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów wnętrz miesz­kal­nych. Domi­nują wśród nich pry­watne rezy­den­cje i domy jed­no­ro­dzinne oraz apar­ta­menty.

Dla­czego my?

Ana­liza potrzeb i upodo­bań klienta to punkt wyj­ścia do pracy nad każdym zle­ce­niem. Wszech­stron­ność oraz wie­lo­let­nie doświad­cze­nie pozwa­lają na reali­za­cje zarówno wnętrz nowo­cze­snych, osa­dzo­nych w aktu­al­nych tren­dach jak i wnętrz sty­li­zo­wa­nych w duchu ponad­cza­sowej kla­syki.

Co myślimy?

Mi­sją firmy jest łącze­nie ludzi z miej­scem. Udane wnę­trze jest nie tylko piękne, ale jest także odbi­ciem oso­bo­wo­ści jego miesz­kań­ców. Naj­chęt­niej two­rzymy mie­szankę współ­cze­snego desi­gnu i kom­fortu. Kre­owane wnę­trza sa ele­ganc­kie i ponad­cza­sowe. Jed­no­cze­śnie świeże, przy­ja­zne i ciepłe.

Gdzie pro­jek­tu­jemy?

Kon­cen­tru­jemy się na Łodzi i województwie, jeste­śmy także otwarci na inne pro­po­zy­cje.