Dzień dobry!

Marzec Studio to pra­cow­nia zaj­mu­jąca pro­jek­to­wa­niem wnętrz miesz­kal­nych dla indy­wi­du­al­nych klientów.
Chcemy łączyć ludzi z miej­scem. Współ­cze­sny desi­gn, kla­syczna ele­gan­cja­, do tego ponad­cza­sowy kom­for­t, nasze in­spi­ra­cje­, indy­wi­du­alne po­trze­by­ inwe­stora. To począ­tek przy­gody jaką będzie stwo­rze­nie Waszego wyma­rzo­nego domu.